Navodila avtorjem

1  VSEBINA ČLANKA

Članek naj bo napisan v naslednji obliki:

 • Naslov, ki primerno opisuje vsebino članka in ne presega 80 znakov.
 • Izvleček, ki naj bo skrajšana oblika članka in naj ne presega 250 besed. Izvleček mora vsebovati osnove, jedro in cilje raziskave, uporabljeno metodologijo dela, povzetek izidov in osnovne sklepe.
 • Največ 6 ključnih besed, ki bi morale biti napisane takoj po izvlečku.
 • Uvod, v katerem naj bo pregled novejšega stanja in zadostne informacije za razumevanje ter pregled izidov dela, predstavljenih v članku.
 • Teorija.
 • Eksperimentalni del, ki naj vsebuje podatke o postavitvi preiskusa in metode, uporabljene pri pridobitvi izidov.
 • Izidi, ki naj bodo jasno prikazani, po potrebi v obliki slik in preglednic.
 • Razprava, v kateri naj bodo prikazane povezave in posplošitve, uporabljene za pridobitev izidov. Prikazana naj bo tudi pomembnost izidov in primerjava s poprej objavljenimi deli.
 • Sklepi, v katerih naj bo prikazan en ali več sklepov, ki izhajajo iz izidov in razprave.
 • Vse navedbe v besedilu morajo biti na koncu zbrane v seznamu literature, in obratno.

Dodatne zahteve

 • Slike in tabele morajo biti vključene v besedilo članka, vrstice zaporedno oštevilčene.
 • Besedilo mora biti zapisano z znaki velikosti 12 točk (Times Roman) in z dvojnim presledkom med vrsticami.
 • Predložen članek ne sme preseči 30 strani. Isti rezultati so lahko prikazani v tabelah ali na slikah, ne pa na oba načina.
 • Potrebno je priložiti imena, naslove in elektronske naslove štirih potencialnih recenzentov članka. Urednik ima izključno pravico do odločitve, ali bo te predloge upošteval.

2  ENOTE IN OKRAJŠAVE

V besedilu, preglednicah in slikah uporabljajte le standardne označbe in okrajšave SI. Simbole fizikalnih veličin v besedilu pišite poševno (npr. ν, T itn.). Simbole enot, ki so sestavljene iz črk, pa pokončno (npr. Pa, m itn.).
Vse okrajšave naj bodo, ko se prvič pojavijo, izpisane v celoti.

3  SLIKE

Slike morajo biti zaporedno oštevilčene in označene, v besedilu in podnaslovu, kot sl. 1, sl. 2 itn. Posnete naj bodo v katerem koli od razširjenih formatov, npr. BMP, JPG, GIF. Za pripravo diagramov in risb priporočamo CDR format (CorelDraw), saj so slike v njem vektorske in jih lahko pri končni obdelavi preprosto povečujemo ali pomanjšujemo.

Pri označevanju osi v diagramih, kadar je le mogoče, uporabite označbe veličin (npr. v, T itn.). V diagramih z več krivuljami mora biti vsaka krivulja označena. Pomen oznake mora biti razložen v podnapisu slike.

4  PREGLEDNICE

Preglednice morajo biti zaporedno oštevilčene in označene, v besedilu in podnaslovu, kot preglednica 1, preglednica 2 itn. V preglednicah ne uporabljajte izpisanih imen veličin, ampak samo ustrezne simbole. K fizikalnim količinam, npr. t (pisano poševno), pripišite enote (pisano pokončno) v novo vrsto brez oklepajev.

Vse opombe naj bodo označene z uporabo dvignjene številke1.

5  SEZNAM LITERATURE

Navedba v besedilu

Vsaka navedba, na katero se sklicujete v besedilu, mora biti v seznamu literature (in obratno). Neobjavljeni rezultati in osebne komunikacije se ne priporočajo v seznamu literature, navedejo pa se lahko v besedilu, če je nujno potrebno.

Oblika navajanja literature

V besedilu: Navedite reference zaporedno po številkah v oglatih oklepajih v skladu z besedilom. Dejanski avtorji so lahko navedeni, vendar mora obvezno biti podana referenčna številka.

Primer: »..... kot je razvidno [1,2]. Brandl and Blovsky [4], sta pridobila drugačen rezultat…«

V seznamu: Literaturni viri so oštevilčeni po vrstnem redu, kakor se pojavijo v članku. Označimo jih s številkami v oglatih oklepajih.

Sklicevanje na objave v revijah:
[1] Jelušič, P., Žlender, B. 2013. Soil-nail wall stability analysis using ANFIS. Acta Geotechnica Slovenica 10(1), 61-73.

Sklicevanje na knjigo:
[2] Šuklje, L. 1969. Rheological aspects of soil mechanics. Wiley-Interscience, London.

Sklicevanje na poglavje v monografiji:
[3] Mitchel, J.K. 1992. Characteristics and mechanisms of clay creep and creep rupture, in N. Guven, R.M. Pollastro (eds.), Clay-Water Interface and Its Rheological Implications, CMS Workshop Lectures, Vol. 4, The clay minerals Society, USA, pp. 212-244.

Sklicevanje na objave v zbornikih konferenc:
[4] Brandl, H., Blovsky, S. 2005. Slope stabilization with socket walls using the observational method. Proc. Int. conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Bratislava, pp. 2485-2488.

Sklicevanje na spletne objave:
[5] Kot najmanj, je potrebno podati celoten URL. Če so poznani drugi podatki (DOI, imena avtorjev, datumi, sklicevanje na izvorno literaturo), se naj prav tako dodajo.

6  PODATKI O AVTORJIH

Članku priložite tudi podatke o avtorjih: imena, nazive, popolne poštne naslove, številke telefona in faksa, naslove elektronske pošte. Navedite kontaktno osebo.

7  SPREJEM ČLANKOV IN AVTORSKE PRAVICE

Uredništvo si pridržuje pravico do odločanja o sprejemu članka za objavo, strokovno oceno mednarodnih recenzentov in morebitnem predlogu za krajšanje ali izpopolnitev ter terminološke in jezikovne korekture. Z objavo preidejo avtorske pravice na revijo ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA. Pri morebitnih kasnejših objavah mora biti AGS navedena kot vir.


Vsa nadaljnja pojasnila daje:

Uredništvo
ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA
Univerza v Mariboru
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
E-mail: ags@uni-mb.si